Algemene voorwaarden

Voor een optimale dienstverlening heeft Actifytaal onderstaande voorwaarden opgesteld.

Definities

  • Behandelend fysiotherapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt.
  • Patiënt: degene die hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.
  • Actifytaal, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30257271 en gevestigd aan de Oudegracht 47 aan de werf en Breedstraat 128, te Utrecht.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door Actifytaal.

Alle patiënten ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij de eerste afspraakbevestiging per mail. In deze mail zal de patiënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden gewezen.

Actifytaal is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij patiënten die onder behandeling zijn per mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

Openingstijden

Onze openingstijden vindt u op www.actifytaal.nl.

Voorwaarden voor de fysiotherapeut m.b.t. de behandeling

De behandelend fysiotherapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij de patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
De behandelend fysiotherapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Voorwaarden voor de patiënt m.b.t. de behandeling

De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt bespreken.

De patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

De patiënt kan bij Actifytaal stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wilt dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.

Betalingsvoorwaarden

De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Actifytaal. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Actifytaal vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Klachtenregeling

Actifytaal is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Indien u klachten heeft kunt u een folder van deze klachtenregeling vinden in de wachtkamer van Actifytaal. Bezoek de website van het KNGF voor meer informatie.

Aanvulling op de voorwaarden

Actifytaal is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Actifytaal stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.