Privacy reglement van onze praktijk

Onderstaand vind u meer informatie over uw privacy in onze praktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Actifytaal is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Actifytaal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Actifytaal hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Delen na expliciete toestemming

Alleen met uw expliciete toestemming worden sommige gegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld uw huisarts als de therapie is afgerond;
 • Bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • om u te voorzien van nieuws over onze praktijk

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Zorgnota

Op de zorgnota/factuur die u van ontvangt wanneer u niet (meer) aanvullend verzekerd bent, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum en datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “manueel therapie” of “acupunctuur behandeling” en de kosten van het consult.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend hebt. Bij het afsluiten van de browser wordt de cookie verwijderd.

Reactie blogs

Als u een reactie plaatst onder één van onze blogs vult u uw naam, e-mailadres en eventueel jouw website in. Jouw e-mailadres wordt niet getoond. Verder onthoudt de website uw IP-adres. Door het aanvinken van de checkbox bij de reactie gaat u akkoord met het feit dat we deze gegevens verzamelen.

Google Analytics

Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoonsgegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoonsgegevens) te minimaliseren:

hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
is het delen van gegevens uitgezet;
wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de
Google Analytics cookies.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als u hier meer over wilt weten.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Actifytaal draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De gegevens in het patiëntendossier blijven -ingevolge de WGBO-  15 jaar bewaard. De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard; ook dit is een wettelijke plicht.

Wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor u in orde, uiterlijk binnen twee weken.

Mocht u er desondanks aanleiding toe zien dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Actifytaal aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

Actifytaal

Robert Lutz, praktijkeigenaar

Oudegracht 47 aan de werf

3511 AC Utrecht

 

030-2741726

info@actifytaal.nl